Regulamin

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem: www.franzgl.com prowadzonym przez Magdalenę Piwowarską-Szurogajło prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Franz Gl Magdalena Piwowarska-Szurogajło wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Heweliusza 1/16, 60-281 Poznań, NIP: 9721139247, REGON: 366595314, adres poczty elektronicznej: info@franzgl.com, tel: +48 662 8156 11.
  2. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
   • zasady zakładania konta klienta i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
   • warunki i zasady składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego,
   • warunki i zasady dostarczania zamówionych produktów klientowi,
   • warunki i zasady dokonywania płatności za zamówione produkty oraz za wybrany sposób dostawy,
   • uprawnienia klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy,
   • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych sklepu www.franzgl.com , zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Definicje
  • CENA – należy przez to rozumieć cenę brutto towaru umieszczoną obok informacji o towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia towaru. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta klienta,
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia,
  • KLIENT – jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,
  • KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym,
  • KOSZTY DOSTARCZENIA TOWARU - rozumie się przez to opłaty za dostawę towaru do klienta,
  • NEWSLETTER – elektroniczna usługa świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy bezpłatnych informacji o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym,
  • PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą,
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,
  • SKLEP – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.franzgl.com,
  • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - Magdalenę Piwowarską-Szurogajło prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Franz Gl Magdalena Piwowarska-Szurogajło wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Heweliusza 1/16, 60-281 Poznań, NIP: 9721139247, REGON: 366595314, adres poczty elektronicznej: info@franzgl.com, tel: +48 662 815 611,
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego,
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu,
  • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
  • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
 3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
  1. Usługi elektroniczne dostępne w sklepie internetowym to: konto klienta, możliwość zawierania umów sprzedaży za pomocą formularza zamówienia oraz usługa newsletter.
  2. Wszystkie usługi elektroniczne są dobrowolne i są świadczone nieodpłatnie.
  3. Usługa elektroniczna konto klienta świadczona jest przez czas nieoznaczony i na życzenie usługobiorcy może zostać w każdej chwili bez podania przyczyny zakończona poprzez usunięcie konta usługobiorcy. Można tego dokonać samodzielnie w panelu klienta po zalogowaniu na konto lub wysyłając wiadomości z takim żądaniem na adres poczty elektronicznej info@franzgl.com lub listownie na adres ul. Heweliusza 1/16, 60-281 Poznań.
  4. Założenie konta klienta umożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym po zalogowaniu się na swoje konto. Zakładając konto klienta klient wypełnia odpowiednie pola podając swoje: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wyraża zgodę na treść regulaminu oraz polityki prywatności. Klient może również podać swoje dane kontaktowe lub/i dane do wysyłki lub/i dane do faktury to jest: adresy, telefony, nazwę firmy.
  5. Usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub zaprzestania jego składania.
  6. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony i na życzenie usługobiorcy może zostać w każdej chwili bez podania przyczyny zakończona. Można tego dokonać samodzielnie w panelu klienta po zalogowaniu na konto lub przez wysłanie wiadomości z takim żądaniem na adres poczty elektronicznej info@franzgl.com lub listownie na adres ul. Heweliusza 1/16, 60-281 Poznań.
  7. Wszystkie dane podawane przez usługobiorcę w ramach świadczenia usług elektronicznych są podawane dobrowolnie i powinny być prawdziwe.
  8. Gdy podczas składania zamówienia lub zakładania konta informacje podane przez usługobiorcę okażą się nieprawdziwe, nieaktualne lub będą budzić wątpliwości, sprzedawca podejmie próbę kontaktu z usługobiorcą w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z usługobiorcą nie będzie możliwy, sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
  9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  10. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia ( zatwierdzenie przyciskiem „zamawiam i płacę”) stanowi złożenie przez klienta oferty kupna wybranego przez klienta produktu na warunkach określonych w opisie produktu.
  2. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.
  3. Klient dokonuje zakupu poprzez dodanie produktu do koszyka. Możliwe są zakupy po zalogowaniu lub bez zakładania konta klienta. Po dodaniu produktów do koszyka klient wskazuje sposób zapłaty i dostawy oraz podaje dane potrzebne do realizacji zamówienia. Wszystkie dodatkowe koszty tj. koszty dostawy i płatności są podawane klientowi w trakcie składania zamówienia oraz przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient może zmodyfikować wprowadzone dane oraz wybrane produkty. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest zapoznanie i akceptacja treści regulaminu i polityki prywatności.
  6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, regulamin sklepu internetowego, politykę prywatności, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy. Z chwilą otrzymania potwierdzenia następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 5. Ceny i sposoby płatności
  1. Ceny produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
  2. Cena produktu widoczna na stronie sklepu w chwili złożenia przez klienta zamówienia jest wiążąca.
  3. Całkowita kwota zamówienia, do zapłaty, której zobowiązany jest klient obejmuje sumę cen za poszczególne zamówione produkty, kosztu wysyłki i kosztu płatności.
  4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   • PayPal
   • Przelew bankowy
   • Płatność za pobraniem (tylko na terenie Polski)
 6. Termin płatności: W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawa
  1. Towar zamówiony przez klienta zostaje dostarczony w sposób wybrany przez klienta i na adres podany przez klienta w zamówieniu.
  2. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy: Kurier DHL, Poczta Polska - Kurier 48.
  3. Deklarowany przez powyższe firmy kurierskie czas dostawy to 2 dni robocze.
 8. Reklamacje dotyczące produktów
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
  2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@franzgl.com lub pisemnie na adres ul. Heweliusza 1/16, 60-281 Poznań.
  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się, aby klient podał swoje dane kontaktowe, datę wystąpienia wady oraz dokładny opis wady produktu, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne.
  4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą np: za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na adres ul. Heweliusza 1/16, 60-281 Poznań.
  5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni a nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@franzgl.com.
  2. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podać swoje dane kontaktowe oraz datę i rodzaj nieprawidłowości dotyczącej funkcjonowania sklepu.
  3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni. Swoje stanowisko odnośnie reklamacji sprzedawca prześle na adres e-mail usługodawcy lub dostarczy w inny sposób wskazany przez usługodawcę. 
 10. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
    2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu w dolnym menu lub złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może wysłać oświadczenie na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@franzgl.com lub pisemnie na adres ul. Heweliusza 1/16, 60-281 Poznań.
  3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
  1. W niniejszym punkcie regulaminu zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie klientów i usługobiorców niebędących konsumentami.
  2. Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku klientów niebędących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć udostępnione przez niego sposoby płatności, może także wymagać dokonania przez klienta przedpłaty całości albo części ceny sprzedaży niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu, które powstało od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W przypadku wysłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient niebędący konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 12. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Administratorem danych osobowych usługobiorców/klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.franzgl.com jest sprzedawca/usługodawca.
  3. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego   - imię, nazwisko, dane teleadresowe, e-mail- są danymi, które są niezbędnie do realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usługi elektronicznej.
  4. Dane gromadzone za pośrednictwem sklepu internetowego są danymi dobrowolnie podanymi przez klientów/usługobiorców.
  5. Klienci/usługobiorcy mają dostęp do swoich danych, mogą je modyfikować lub usunąć w panelu klienta lub wysyłając  odpowiednią wiadomość na adres poczty elektronicznej info@franzgl.com lub pisemnie na adres ul. Heweliusza 1/16, 60-281 Poznań.
  6. Wszystkie szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronach sklepu w Polityce Prywatności.
 13. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
  2. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
  3. Ewentualne spory pomiędzy klientem będącym konsumentem a sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  4. Klient będący konsumentem ma prawo do rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  5. Klient będący konsumentem ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu a o zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani klienci/usługobiorcy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl